Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Historia

Historia Szkoły im. Janusza Korczaka w Brennej Leśnicy

Pierwsza wzmianka o szkole w Brennej Leśnicy pochodzi z roku 1876, kiedy to Rada Szkolna Powiatowa w Bielsku, ówczesna nadrzędna władza oświatowa nad szkołami

na Ziemi Cieszyńskiej uznała konieczność wybudowania w Leśnicy szkoły. Decyzja o budowie szkoły została jednakże przesunięta na lata późniejsze, gdyż Gmina Brenna

nie posiadała żadnych środków na ten cel.

Do budowy szkoły przystąpiono dopiero w 1895 roku. W uroczym miejscu, jakim jest Dolina Leśnicy na terenie ofiarowanym przez arcyksięcia Fryderyka, powstała mała szkółka. Była bardzo kameralna, bowiem posiadała tylko jedną salę lekcyjną, gabinet kierownika, dwa pokoje i kuchnię.

Mieszkańcy Leśnicy dążyli do rozbudowy szkoły, ponieważ jedna sala była niewystarczająca dla ponad setki uczniów. Wybuch II wojny światowej przekreślił szansę na realizację tego projektu.

Po wojnie nastąpiły zmiany. Kierownik szkoły Michał Zoń zabiegał o przeprowadzenie remontu szkoły. Odnowienie i unowocześnienie szkoły miało miejsce latem 1952 roku. Naprawiono dach, uzupełniono ubytki w murach, utworzono dużą salę lekcyjną, wymieniono podłogi oraz podłączono wodociąg.
W latach powojennych w szkole uczyło trzech nauczycieli. Zaszła więc konieczność wynajmowania sal u gospodarzy. Korzystano z sali u p. Heleny Heller, p. Franciszka Madusioka oraz u p. Franciszka Hellera. Przemieszczanie się uczniów i nauczycieli pomiędzy salami było jednak bardzo uciążliwe, szczególnie w deszczowe dni i przy dużych opadach śniegu.

Sprawa budowy nowej szkoły była nadal aktualna. Wyznaczono więc teren pod budowę powyżej starego budynku. Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkoły miało miejsce 16 sierpnia 1958 roku. Uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej nastąpiło 31 stycznia 1960 roku. Wtedy kierownikiem szkoły był p. Jan Nowaczek.

Nowy, jednopiętrowy budynek z czterema salami lekcyjnymi, pracownią do zajęć praktycznych i fizyki oraz niewielką salką gimnastyczną, czytelnią i biblioteką okazał się po paru latach za ciasny, więc w latach 1971/1972 dokonano rozbudowy szkoły. Szkoła zyskała drugie piętro, zmieniono dach i zainstalowano centralne ogrzewanie.

Funkcję kierownika (dyrektora) szkoły w kolejnych latach pełnili:

W latach: 1897 – 1909 Jan Matuszyński.

1909 - 1914 Maksymilian Grobel

1914 – 1915 Karol Kisiała

1915 – 1920 Ernestyna Swibówna

1921 - 1939 Karol Mach

 

Lata: 1939 - 1945 – szkoła niemiecka ( brak danych)

W latach:

1945 – 1955 Michał Zoń

1955 – 1975 Jan Nowaczek

1975 – 2003 Anna Kłósko

2003 -30.08.2021 Halina Gabzdyl – Pilch

30.08.2021- do chwili obecnej -Jadwiga Madzia

 

A oto najnowsza historia szkoły

W roku 2001 w wyniku reorganizacji szkół w Gminie Brenna Szkoła Podstawowa nr 3 stała się Szkołą Podstawową nr 1.

W 2002 roku Rada Gminy Brenna z wójtem Tadeuszem Mendrkiem podjęła decyzję o budowie sali gimnastycznej na Leśnicy. Przystąpiono do budowy, dokonano również częściowej przebudowy i remontu starej części szkoły. W efekcie piękna sala gimnastyczna została oddana do użytku 25 lutego 2005 roku. Wykonawcą sali było przedsiębiorstwo ,,Faber” spółka z o.o. z Górek Wielkich. Obiekt sfinansowała Gmina Brenna, a koszt wyniósł około 1.800.000 złotych.

W nowej części budynku oprócz sali gimnastycznej i zaplecza usytuowano widownię na 60 miejsc i dwie nowe pracownie. Jedna z nich to nowoczesna pracownia komputerowa  wyposażona w 2008 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w sprzęt o wartości
41 tysięcy złotych. W 2012 roku Szkoła wzbogaciła się o własną studnię głębinową. Następnie przystąpiono do budowy biooczyszczalni,  która zakończyła się w sierpniu 2014r.

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Brennej ul. Górecka
( dawniej gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego)

      Historia tej szkoły rozpoczyna się w r. 1927. Z inicjatywą budowy nowej szkoły wystąpił dr Jerzy Kisiała, starosta cieszyński, pochodzący z Brennej. Zawiązał się nowy komitet budowy. Parcele wielkości 1,5 ha zakupiono od państwa Sikorów. Szkoła miała być nowoczesna i odpowiadająca aspiracjom mieszkańców Brennej. Budowę powierzono firmie J. i J. Strzitzki ze Skoczowa. Dzięki zabiegom p. Starosty śl. Rada Wojewódzka przyznała pożyczkę bezzwrotną w wysokości 30 tys. zł. Budowę rozpoczęto w maju 1930 r., a w lipcu względnie sierpniu tegoż roku budynek stał pod dachem. Zabrakło jednak pieniędzy na dalsze roboty. śl. Urząd Wojewódzki Przyznał dwukrotnie pożyczkę tej samej wysokości na przewidywaną elektryfikacje, kanalizację i wodociąg oraz wyposażenie budynku. Naukę rozpoczęto 20 sierpnia 1933 r. Ze względu na przypadającą 250 rocznicę odsieczy Wiednia, nadano jej imię króla Jana Sobieskiego. W pierwszym roku nauki liczba dzieci wynosiła 318. Grono nauczycielskie stanowiło 7 osób. Pierwszym kierownikiem był pan Alojzy Gałuszka. Przez kilka następnych lat toczyła się normalna praca szkoły. Obchodzono święta państwowe 3 maja i 11 listopada, imieniny marszałka i prezydenta oraz święta kościelne, których było więcej niż dziś. Tak było aż do roku 1939. W czasie wojny była tutaj szkoła niemiecka. Wszystkich przedmiotów uczono wyłącznie w tym języku.

    Po wojnie szkoła zaczęła funkcjonować 22 maja 1945 r. Kierownikiem został pan Alojzy Bonczek. Dzieci zapisanych było 266. Stan wiadomości dzieci, jak pisze kronika, był zastraszający. Dzięki wysiłkom grona pedagogicznego i obywateli, szkoła zaczynała funkcjonować coraz sprawniej. Zorganizowano dożywianie, przedszkole, obchodzono rocznicę patriotyczne, jak: Tadeusza Kościuszki, 3 maja, jasełka i inne. 19 X 1946 r. odszedł na własną prośbę kierownik pan A. Bączek do Grodkowa nad Odrą. Od 1 XI obowiązki kierownika spełniał pan Józef Badura. Następnym kierownikiem został pan Józef Figuła. Praca szkoły toczyła się coraz bardziej normalnie, organizowano wycieczki, festyny, święta lasu. W 1949 r. obchodzono już 32 rocznicę Rewolucje Październikowej, za kilka dni poranek puszkiniowski, a w grudniu tegoż roku, uroczyście obchodzono 70 rocznicę urodzin Stalina. Powtarzało się to przez kolejne lata i przybywało okazji. Mimo wszystko młodzież zdobywała wykształcenie, były choinki noworoczne (nie świąteczne) z Dziadkiem Mrozem zamiast św. Mikołaja. Poszerzało się grono pedagogiczne. Z dniem 1 września 1969 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Na emeryturę odszedł pan Józef Figuła. Nowym kierownikiem został pan Stanisław Klus. W 1980 roku zamontowano centralne ogrzewanie. W 1981r. szkoły przeszły na 5-dniowy system nauczania. W 1982 r. zainstalowano w szkole gaz. W roku szkolnym 198384 obchodziliśmy 50-lecie szkoły i 300-ną rocznicę wiedeńskiej wiktorii. Obchody były bardzo uroczyste. Młodzież wystąpiła ze stosownym programem o królu Janie III Sobieskim. Były władze gminne i zjechali się byli nauczyciele szkoły. 6 września 1984r. oddano nowo wybudowane skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną. Już w 1990 r. wróciła do szkoły religia, a 8 marca 1991 odbyło się nawet w szkole spotkanie z biskupem J. Zimniakiem. Z końcem roku szkolnego, w czerwcu 1992 r. odszedł na emeryturę dyrektor Stanisław Klus, który kierował szkołą 22 lata. Od września 1991r. szkołą kierowała mgr Ewa Dudek. Od 1 stycznia 1992 r. szkoły w Brennej i Górkach przejął Urząd Gminy. Od 1 września 1999 r. w murach tej szkoły powstał Zespół Szkół Publicznych w Brennej, który istniał przez kolejne dwa lata. Od 1 września 2001 r. powstało Gimnazjum w Brennej wraz z nowym dyrektorem - mgr Zbigniewem Mitręgą. Od 2011 do 2016 roku funkcję dyrektora pełnił mgr Czesław Marcjasz. 

Wspólna historia

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Brenna nr XII/131/16 z dnia 23.06.2016r. dla ratowania wygasającego gimnazjum połączono w Zespół Szkół w Brennej Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka z Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. Od 01.09.2016r. byliśmy Zespołem Szkół w Brennej. Dyrektorem została Halina Gabzdyl- Pilch.

W 2017/2018 Zespół Szkół automatycznie przekształcono w Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka, mieszczącą się w dwóch budynkach przy ulicy Leśnica 103
i Górecka 224.

Nasi uczniowie reprezentują szkołę w konkursach gminnych oraz powiatowych a także zgłaszają się do konkursów przedmiotowych. Bierzemy chętnie udział w wielu projektach, które w znaczący sposób podnoszą jakość nauczania. W ramach realizowanego projektu ,,Edukacja równych szans” baza szkoły została wzbogacona o sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz przyrządy gimnastyczne.

Realizujemy programy profilaktyczne o tematyce zdrowotnej. Warto przypomnieć najważniejsze z nich: Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Śniadanie daje moc”, program ,,Owoce w Szkole”, ,,Bieg po zdrowie”, ,,Trzymaj Formę”, ,, Program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych”, ,,Taniec i sport sposobem na zdrowie!”. Kształtujemy w uczniach poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ,,swojej małej ojczyzny” poprzez udział w konkursach podkreślających przywiązanie do gwary i miejsca zamieszkania. W tym miejscu warto przypomnieć, jak wielkim zainteresowaniem każdego roku cieszy się Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Mieszkam w Beskidach”, Konkurs Gwarowy ,,Szumno naszo godka”, w których nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca i otrzymują wiele wyróżnień.

,,Mała szkoła z wielkim sercem” to niewątpliwie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej. W kalendarzu działań naszej szkoły ogromnie ważny jest charytatywny zapał do niesienia pomocy potrzebującym oraz kształtowanie świadomości ekologicznej u młodego pokolenia. Warto wymienić w tym miejscu następujące akcje: ,,Prezent pod choinkę”, ,,Szlachetna paczka”, ,,Piórniki dla Afryki”, zaangażowanie w Finał WOŚP, a także ,,Karma i miska dla schroniska”.

O tym, jak prężną placówką jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy świadczy fakt, że latem szkoła przekształca się w bazę wypoczynkową dla dzieci
i młodych sportowców ze Śląska, Łodzi, Warszawy, a nawet znad morza. Chętnie do nas przyjeżdżają i korzystają z uroków naszej miejscowości, rozsławiając naszą Brenną w całym kraju. A my mamy niemały zastrzyk finansowy dla potrzeb szkoły.

I wreszcie czas na przedstawienie osiągnięć sportowych. W roku szkolnym 2011/2012 nasza uczennica Anna Greń odniosła wielkie zwycięstwo. Zajęła II miejsce w rzucie piłeczką palantową na Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. W tym samym roku szkolnym dziewczęta z naszej szkoły zajęły II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Podstawowych
w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej. 15 sierpnia 2013 r.
w Rudzie Śląskiej odbył się Wojewódzki Finał Biegów Przełajowych. W kategorii chłopców na dystansie 800 metrów brązowy medal wywalczył Dawid Oleś. Kolejny sukces naszego ucznia miał miejsce 7 marca 2015 r. w Mysłowicach. Podczas Mistrzostw Śląska w Biegach Przełajowych Dawid Oleś zdobył złoty medal.

Podsumowując, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej Leśnicy posiada bogatą historię. Jest wyjątkowym miejscem. W dalszym ciągu się zmienia
i rozwija. Uczy, rozwija talenty dzieci, pielęgnuje tradycję, kształtuje właściwe postawy wychowanków oraz angażuje się w różne przedsięwzięcia zarówno
o charakterze lokalnym, jak i krajowym.

Zapis o historii szkół zaczerpnięto z opracowania p. Barbary Brańczyk- Rudzkiej oraz p. Aleksandry Madzi-Grzybek

 

 

 

bip