Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Rada rodziców

PRZEWODNICZĄCY: P. KLAUDIA SZALBOT

ZASTĘPCA: P. EWELINA GOLIK

SEKRETARZ: P. JACEK KOZŁOWSKI

SKARBNIK: P. GRAŻYNA PIELA

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRENNEJ

Z DNIA 15.12.2021 r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.):

 

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w wyborach tajnych wybiera się po jednym przedstawicielu ze wszystkich oddziałów do Szkolnej Rady Rodziców.

 2. Wybrany przedstawiciel reprezentuje rodziców danej klasy na zebraniach Szkolnej Rady Rodziców oraz w ich imieniu podejmuje ważne decyzje.

 3. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców ustanawiany jest Zarząd Szkolnej Rady Rodziców na bieżący rok szkolny.

 4. Pierwszym Przewodniczącym Szkolnej Rady Rodziców na cały rok szkolny zostaje wybrany Przewodniczący i Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.

 5. Szkolna Rada Rodziców wybiera spośród wszystkich pozostałych członków Sekretarza i Skarbnika.

 6. Pierwszy Przewodniczący Rady Rodziców w imieniu Rady, po konsultacji

  z przedstawicielami poszczególnych klas, podejmuje ważne decyzje.

 7. Kadencja Zarządu szkolnej Rady Rodziców może trwać nie dłużej niż 1 rok.

  O każdorazowych zmianach Przewodniczący informuje Dyrektora Szkoły

  na pierwszym zebraniu Szkolnej Rady Rodziców.

 8. Z każdego zebrania Szkolnej Rady Rodziców sporządza się protokół, który jest wpisywany do Księgi Uchwał Rady Rodziców. Protokół sporządza Sekretarz Rady Rodziców, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Rodziców wybrany przez Pierwszego Przewodniczącego.

 9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

Stanowiące:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu

wychowawczo- profilaktycznego szkoły

b) wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

c) wybór firmy ubezpieczającej uczniów szkoły

Opiniodawcze:

a) opiniowanie projektu planu finansowego,

b) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień

nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,

c) wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

Wnioskodawcze:

a) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty,

b) wnioskowanie o nadanie imienia szkoły,

c) występowanie do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

10a. Organizacją Balu Noworocznego w danym roku szkolnym zajmują się rodzice

w porozumieniu z nauczycielami i Dyrektorem szkoły.

10b. Organizacją Pikniku Rodzinnego w danym roku szkolnym zajmują się rodzice

w porozumieniu z nauczycielami i Dyrektorem szkoły.

11.Rada Rodziców może wnioskować oraz wraz z radą pedagogiczną wyrazić zgodę na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

12.Zgromadzone fundusze mogą być wydatkowane tylko na potrzeby szkoły i uczących się w nie uczniów.

13. Wszystkie wpływy i wydatki Skarbnik rejestruje w księdze finansowej, którą

zatwierdzają: Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor

14.Upoważnionymi do pobierania pieniędzy z Konta Rady Rodziców jest skarbnik

i sekretarz.

15.Skarbnik raz w roku przedstawia sprawozdanie finansowe na posiedzeniu

Szkolnej Rady Rodziców.

16.Na pierwszym posiedzeniu Szkolnej Rady Rodziców ustala się główne zadania,

które będą finansowane z funduszu Rady Rodziców.

17.Ustala się, iż o korzystanie z funduszu może starać się tylko uczeń, którego rodzice

opłacili składki.

W wyjątkowych sytuacjach uczeń w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej może

zostać zwolniony z opłacania składki na Radę Rodziców – o zwolnieniu decyduje

Zarząd Rady Rodziców na pisemny wniosek rodzica dziecka.

18.Składki należy uiszczać: I rata do 30 września

II rata do 30 stycznia

Brak wpłaty rodzica skutkuje tym, że uczeń nie korzysta z dofinansowania.

 

 

 

Zatwierdzony przez Radę Rodziców

w dniu 15.12.2021 r.

 

 

 

2

 

 

 

 

bip