RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Janusza Korczaka w Brennej


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brennej reprezentowana przez Dyrektora p. Halinę Gabzdyl- Pilch.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@brenna.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz art. 131 i art. 133 prawa oświatowego w celu związanym z zapisaniem dziecka do szkoły i przedszkola oraz do celów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, związanych z realizacją zadań statutowych placówki.


4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane w zależności od kategorii danych maksymalnie przez okres 5 lat.


5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki oraz konieczne do realizacji zadań statutowych placówki. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.


8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.


9. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych/ danych osobowych dziecka, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.


10. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych/ danych osobowych dziecka, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.


11. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych/ danych osobowych dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.


12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączone pliki: