Zarządzenie nr 3/2020/A - w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych

Zarządzenie nr 3/2020/A

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

z dnia 01.09.2020 r.

 

w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1

                    im. Janusza Korczaka

 

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz na podstawie art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dn. 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 poz. 17 i 278)

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustalam następujące zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

1.      Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie, wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz pracownicy.

2.      Szczegółową organizację funkcjonowania stołówek szkolnych określa Regulamin stołówki dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej.

§ 2.

Ustalam  następującą wysokość opłat za posiłki w stołówkach szkolnych:

1.      Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku obiadowego przez uczniów oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych, ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłku.

2.      Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku obiadowego przez pracowników szkoły ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

3.      Wysokość opłaty za korzystanie z jednego posiłku obiadowego w stołówkach szkolnych wynosi:

a.       Uczeń szkoły podstawowej klasy I-III – 3,00 zł.

b.      Uczeń szkoły podstawowej klasy IV- VIII – 3,50 zł.

c.       Pracownicy szkoły – 6,50 zł.

4.      Wysokość opłaty za korzystanie z jednego posiłku obiadowego w stołówkach szkolnych przez wychowanków oddziału przedszkolnego wynosi:

a.         Śniadanie – 1,50 zł.

b.         II śniadanie – 0,50 zł.

c.         Obiad – 2,50 zł.

d.         Podwieczorek – 1,00 zł.

§ 3

1. Opłaty za korzystanie z posiłków dokonywane są za miesiąc z góry w ustalonym terminie.

2.Nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u intendentki do godz. 8,00. Taka nieobecność będzie odliczana od następnego dnia na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Nieobecności ucznia w oddziale przedszkolnym należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u intendentki do godz. 8,00. Taka nieobecność będzie odliczana od następnego dnia na poczet opłaty na następny miesiąc.

 

§ 4.

1.        Integralną część niniejszego zarządzenia jest wyliczenie opłat, o których mowa
w § 2 ust. 3 i ust.4

§ 5.

1.        Zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki wprowadzone niniejszym zarządzeniem podlegają uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 6.

1.    Traci moc zarządzenie nr 3/2019/A Dyrektora Szkoła Podstawowej nr 1im. Janusza Korczaka w Brennej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej.

§ 7.

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Script logo
Design marcinkaczmar.pl